ફોન નામ : તમને ખબર

સરનામું મોટી ડેલી વારી શેરી . . નાના ટેણીયા ને ક્યો તોય ઘર સુધી મુકી જાય . બદલતા રઈયે છીયે . .

ઇ – મેઈલ નો દેવાય બેન્કમા દિધેલું છે ઇટલે . . જન્મતારીખ તારીખ યાદ નથી આપડે ભુકંપ ચ્યો ઇના દસ દી પેલા

શારીરિક જાણકારી :

ઉચાઇ : બારણા થી ૧ વેત નીચી . . .

વજન : ૩ મણ .

રંગઃ નદી ની રેત જેવો . ,

સ્વાથ્ય : ઘોડા જેવું જાતી :

ગુજરાતી લગન : નથી ચ્ચા . . ઉપર વાળાની મેર છે . પર્સનાલીટી એકદમ ઢાસું .

દેશ : રામ નો જનમ ચ્યો ઇ દેશ આપડો . .

ભણતર : બપોર સુધી

વધુ જાણકારી માટે રૂબરૂ મળો . . મોબઈલ નં . ૯૯ ૨ ચવાણું મોડુ ઉઠાણુ તો નો નવાણૂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *